کلیماکتریک و غیر کلیماکتریک چیست؟

بروزرسانی شده در: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۵:۲۳
میوه های کلیماکتریک :


میوه های “کلیماکتریک” به میوه هایی گفته می شود که پس از برداشت وارد مرحله “کلیماکتریک” (climacteric phase) می شوند و بدینگونه فرآیند رسیدگی را ادامه می دهند. میوه ها در طی فرآیند رسیدگی به ساطع نمودن اتیلن بموازات افزایش سرعت تنفس مبادرت می ورزند. میوه های رسیده، نرم و خوشمزه می شوند ولیکن تحمل مشقات جابجایی و حمل و نقل را ندارند. چنین میوه هایی معمولاً در مراحلی که کاملاً رشد یافته ولی هنوز سبز و سفت هستند، برداشت می گردند تا تحمل حمل و نقل را دارا باشند. میوه های مزبور را می توان در زمان مناسب تحت دُز اندکی از اتیلن در شرایط کنترل دما و رطوبت برای ورود به مرحله رسیدگی ترغیب نمود.ٰٰ(میوه  کلیماکتریک مثل موز)

میوه های غیر کلیماکتریک :
میوه های “غیر کلیماکتریک” پس از برداشت دچار رسیدگی بیشتر نمی شوند. آنها مقادیر بسیار اندکی از اتیلن را تولید می کنند و واکنشی نسبت به تیمارهای اتیلن بروز نمی دهند. تیمار اینگونه میوه ها با اتیلن خارجی فقط می تواند موجب تجزیه رنگدانه های سبز رنگ کلروفیل در بخش های بیرونی پوست آنان گردد تا رنگدانه های زرد یا نارنجی “کاروتنوئیدی” آشکار شوند. (میوه غیر کلیماکتریک مثل انار)
شکل (۱): میوه انار هنوز کامل نرسیده و  رنگ پوست میوه سبز و زرد می باشد و رنگ قرمز پوست ظاهر نشده است.
شکل(۲) میوه انار کامل رسیده و رنگ پوست قرمز  و نرم ولطیف شده است.