پیاده کردن نقشه باغ انار

بروزرسانی شده در: ۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۲

برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی گوشه‌های زمین نقطه‌ای که به اندازه نصف فاصله کشت از دو مرز همان گوشه باغ (که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد) فاصله داشته باشد با کوبیدن میخ چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین درختکاری که ترجیح داده می‌شود شمالی و جنوبی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد  ترسیم دو خط عمود بر خط اولیه از دو انتهای آن است.

بهترین روش کشت انار مستطیلی است و اگر برحسب نیاز در زمین هایی که آب سطحی آنها بالا هستند از روش مستطیلی با سیستم جوی پشته اجرا گردد.

در سطوح بزرگ برای جلوگیری از اشتباه این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح کوچک می‌توان به شرح زیر اقدام نمود:

گونیا کردن زمین:

قبل از تعیین فاصله و کندن چاله های کاشت، باید زمین مورد نظر را گونیا کرد. برای این کار ابتدا دو میخ چوبی در دو انتهای زمین می کوبیم ( نقطه a ) سپس از نقطه a با متر سه متر جدا می کنیم ( نقطه b) و مجددا از نقطه bبه طول ۴ متر روی خط اصلی جدا و نهایتا نقاط c,bرا طوری به هم وصل می کنیم که طول آن ۵ متر باشد، سپس خط (a ) تا ( c ) را به طور مستقیم روی خط اصلی ادامه می دهیم و به همین ترتیب چهار گوشه زمین را گونیا می کنیم.

میخ کوبی و فواصل چاله کنی

بعد از گونیا نمودن زمین و مشخص شدن طول و عرض آن تعیین محل چاله ها امری مهم ولی ساده است. ( فواصل کاشت هر درخت در جدول زیر آورده شده است ) روی طول و عرض زمین فاصله ها را با میخ چوبی مشخص و سپس با متر یا ریسمان محل اتصال و امتداد مسیرهای طول و عرض را با گچ مشخص می کنیم ( نمونه انجام کار در شکل زیر مشخص شده است).