عامل بیماری اسکب انار در ،Elsinoë punicae شناسایی ریخت شناختی و مولکولی استان های مازندران و گلستان

بروزرسانی شده در: ۲ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۱

::مشخصات مقاله::

عنوان: عامل بیماری اسکب انار در ،Elsinoë punicae شناسایی ریخت شناختی و مولکولی استان های مازندران و گلستان

۱- حجت اله ربانی نسب , محمدعلی آقاجانی نسب :

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان،
ایران.
۲-مهدی ارزنلو:

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
۳-علیرضا دلیلی:

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری،
ایران.

توضیحات:چکیده

در سالهای اخیر، یک بیماری کمتر شناخته شده که موجب ایجاد لکههای نکروتیک روی اندام های گل و سطح میوه انار می گردد، در برخی مناطق کشت انار در ایران از جمله استان های گلستان و مازندران شیوع پیدا کرده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عامل بیماری در این دو استان اجرا گردید. به این منظور در بهار ۱۳۹۶ از باغات انار این دو استان بازدید و نمونه برداری از اندام های گل و میوه صورت پذیرفت. جداسازی عامل بیماری با استفاده از روشهای رایج در بیماری شناسی گیاهی انجام و کشتهای خالص با استفاده ۴- از روش نوک ریسه جهت مطالعات ریخت شناختی و مولکولی ایجاد شدند. پرگنه قارچ روی محیط عصاره مالت آگار کند رشد ( ۳ میلیمتر در هفته)، برجسته، مطبق، میسلیوم متراکم در قسمت مرکزی، میسیلیوم در قسمت مرکزی سفید رنگ و در حاشیه متمایل به صورتی بود. ساختارهای اسپورزایی در محیط کشت تشکیل نگردید. در محل لکه ها در سطح میوه های آلوده آسروول هایی مشاهده شدند . آسروول به قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میکرومتر، کنیدیوفورها متراکم، منفرد و نسبتا کوتاه، سلول های کنیدیوم زا بیرنگ یا قهوهای روشن و فیالیدیک توالی یابی شد. قارچ عامل بیماری براساس ویژگی های ریخت شناختی و توالی نوکلئوتیدی ناحیه ITS-rDNA بودند. همچنین ناحیه شناسایی گردید. مایهزنیمیوههای سالم انار (رقم یزد) با سوسپانسیون مسیلیوم قارچ منجر به ایجاد Elsinoë punicae گونه ITS-rDNA علایم اسکب روی میوه شد، در حالیکه در نمونه های شاهد علایمی مشاهده نگردید. عامل بیماری از بافت های مایه زنی شده مجدد جداسازی شد.

فرمت: PDF

حجم فایل: ۳٫۰۱ مگابایت

تعدادصفحات: ۱۱ صفحه

لینک دانلود:

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید