درختان انار در طول فصل ،چندین مرحله گل می دهند

بروزرسانی شده در: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴

درختان انار در طول فصل ۳ تا ۴ مرحله گل می دهند.

گلهای نر و ماده انار بر روی درخت ظاهر می شوند و شکوفه ها با هم در یک شاخه قرار می گیرند. گلهای مردانه تولید گرده می کند و به میوه تبدیل نمی شوند و گلهای ماده انار تبدیل به میوه می شوند ،نه همه آنها به دلایلی ریزش گل هم دارند.

اکثر گلهای انار در سه ماه اول بهار تبدیل به میوه می شوند و بزرگترین میوه ها درخت در این فصل گلدهی را شروع می کنند. و گلهایی که در تابستان تبدیل به میوه می شوند، کوچکتر و شاید هم خوشمزه نباشد.

گلهای سری دوم و سوم و چهارم به ترتیب در اواخر خرداد و شهریور و تیر ماه ظاهر می شوند.

رطوبت زیاد مانع گلدهی و باعث می شود که گرده افشانی خوب انجام نگیرد و ریزش گل بیشتر اتفاق می افتد.

علت ریزش گل درخت انار

تشریح اندازه و ساختمان گل درخت انار

انواع گل در درخت انار

محلول پاشی در زمان تشکیل گل و گرده افشانی درخت انار

تاثیر درجه حرارت محیط در طول گلدهی درخت انار

گرده افشانی درخت انار