توصیه کودی، درختان جوان انار

بروزرسانی شده در: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲

درخت انار نیاز به نیتروژن برای رشد بهتر و مناسب تر دارد. زیرا نیتروژن باعث افزایش شاخه و برگ و رشد درخت می شود.

در شروع فصل بهار شما می توانید از سولفات آمونیوم یا کود نیتروژن بالا یا متعادل با فرمول ۲۰-۲۰-۲۰ استفاده کنید که باعث رشد سریع نهالها گردد.
برای یک درخت تازه کاشته انار از مجموع یک یا دو فنجان برای هر درخت استفاده کنید و آن را به سه برنامه در اوایل بهار و اواخر بهار و اوایل پاییزتقسیم کنید. و سعی کنید کودهی در زیرتمام سطح سایه انداز درخت داده شود.
درخت انار جوان هر ساله برای رشد به کودهی نیاز دارد. بطور کلی در در سال دوم مقدار کود را به دو تا چهار فنجان افزایش دهید و دوباره آن را به سه برنامه کاربردی به خوبی تقسیم کنید و در سال سوم کوددهی را سه برابر کنید.

“توجه داشته باشید گیاهان و علفهای هرز کف باغ باید کنترل شوند و چون باعث میشوند مواد ریز مغذی درخت انار به خودشان جذب کنند و جلوی رشد درخت انار را بگیرند.

شروع کودهی(چالکود) باغات انار

توصیه باغی برای باغ های انار جوان و تازه احداث شده

عملیات محلولپاشی فروت ست برای انار – مهندس احمد حائم

محلول پاشی فرست(N,Z,B) برای باغ انار