انواع هرس باردهی درخت انار

بروزرسانی شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۷:۵۸
برای باردهی بهتر درخت انار چهار نوع هرس داریم:
۱-هرس شاخه ۲- هرس ریشه ۳-هرس گل ۴-هرس میوه
هدف از هرس باردهی آن ست که با تقویت اعضای بارور , تضعیف اعضای خیلی قوی , محدود ساختن رشد اندامهای رویشی, تبدیل جوانه های چوبی به گل (در بعضی از درختان ) و اعمالی از قبیل , بار دهی درخت کنترل و اندامهای بارور به سمت تولید محصول مرغوب هدایت شوند هرس خم کردن و برداشتن پوست شاخه یا خم کردن آن , هرس برگ , گل , میوه و ریشه , چون به نحوی در باروری درخت تاثیر دارند همگی به عنوان هرس باردهی معرفی می شوند.
 • هرس شاخه های درخت  به دو صورت انجام می پذیرد
  شاخه زنی و سرزنی شاخه:
  شاخه زنی:
  عبارت است از شاخه زنی کامل یک شاخه از محل رویش یا اانشعاب آن روی درخت .
  سرزنی:
  عبارت است از قطع مختصر نوک شاخه جهت تولید شاخه های جدید .
  مهمیزها بایستی از ته قطع شده و روی محل برش را با چسب هرس آغشته کنیم .
  چنانچه شاخه از ته و مماس بر تنه بریده نشود قسمت باقیمانده مهمیز یا ناخنک می زند.
 • هرس ریشه :
  در این روش بوسیله خیش تراکتور در محل سایه اندازی درختان اقدام به شخم عمیق و هرس ریشه می کنند تا اندام های جذب مواد غذای از خاک کاهش یابد. وجود تعادل بین ریشه و حجم ریشه و حجم ریشه وحجم شاخ و برگ برای رشد و بار دهی گیاه ضروری است .اگر میزان شاخ و برگ در اثر هرس یا حمله آفات و بیماریها کم شود , ولی حجم ریشه ثابت باقی بماند , در فصل رشد , گیاه تولید شاخ و برگ فراوان می کند . این شاخ اغلب نرک هستند . برعکس اگر میزان ریشه از میزان شاخ و برگ کمتر شود , رشد رویشی گیاه محدود می شود و گیاه زودتر به بار می نشیند . بدیهی است عمر درخت در این حال کوتاه خواهد بود . بنابراین , به هنگام هرس ریشه نیز باید دقت شود تا از هر گونه عدم تعادل جلوگیری به عمل آید .
 • هرس گل میوه (تنک کردن)
  این نوع هرس که با کم کردن تعداد گل و میوه انجام می پذیرد به هدف کنترل باردهی درخت و جلوگیری از پدیده سال آوری انجام می پذیرد.