آفت کرم به در انار

بروزرسانی شده در: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۸


کرم به بنام علمی Euzophera bigellaروی انار در محلهایی که به عللی از قبیل شکستگی و هرس، پوسته تنه یا شاخه درخت زخمی شود، تخمگذاری میکند و لارو از ناحیه کامبیوم و قسمت زیری پوست تنه و شاخه تغذیه کرده و در محل تغذیه یا زیر پوستکهای سایر قسمتهای تنه، شفیره میشود. این شب پره در روی انجیر در محل شکافها و ترکهایی که روی تنه و شاخه وجود دارد، تخمگذاری میکند و لارو از مسیر این شکافها به زیر پوست نفوذ و فضولات ریز قهوه ای رنگی در این محل مشاهده میشود. در اثر تغذیه لاروها از ناحیه کامبیوم و قسمت زیر پوست، لکه های تیره رنگ و خشکید های روی تنه و شاخه بوجود می آید. با ادامه فعالیت آفت، قسم تهای آسیب دیده بتدریج گسترش یافته و به صورت پوست ههای نسبتاً بزرگی از تنه و شاخه جدا میگردد. در مناطقی که درختان انار و انجیر تواماً کشت شده باشند، تراکم آفت روی انجیر به مراتب شدیدتر از انار است. فعالیت لاروها در زمستان کم و بیش ادامه دارد و معمولاً لاروهای این حشره در تمام طول سال در زیر پوست تنه و شاخه درختان انار و انجیر مشاهده میشوند.
رعایت مراقبت های زراعی و پیشگیری از بروز استرس به درخت، در پیشگیری از فعالیت این شب پره مؤثر می باشد. در صورتی که آفت به حالت طغیانی درآمده و خسارت زیاد باشد، می توان با شستشوی محل فعالیت لاروها در ناحیه طوقه و تنه اصلی، بوسیله محلول ۲ در هزار یک سم فسفره، مثل دیازینون آنرا تحت کنترل درآورد. این محلول سمی روی سایر آفات ناحیه طوقه و ریشه، مثل چوبخوارها و کرم سفید ریشه نیز مفید خواهد بود. به گفته بعضی از همکاران کارشناس، شستشوی محل های فعالیت آفت، با فشار زیاد آب خالص نیز در کنترل آفت مؤثر بوده است.