ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮑﺐ انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۶

خلاصه مقاله:

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮو رﻓﺘﻪ روی اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻞ ﻧﻬﻨﺞ، ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻞ و ﮐﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ 12ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﮑﺮوز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ

ﭼﺮوﮐﯿﺪه ﺷﺪن و ﻗﻬﻮه ای ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز ، اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ. ﻣﯿﻮه ﻫﺎی آﻟﻮده از رﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﻮه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ اﺳﮑﺐ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. . ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﺪ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﮔﺮ ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺒﺪﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﺷﺪه و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺎر ﻧﺪارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ و ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ای ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه انار، ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﮑﺐ اﻧﺎر اﺳﺖ.

عنوان مقاله: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮑﺐ انار
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دکتر ربانی ﻧﺴﺐ، ﺧﺎدﻣﻠﻮ و ﻋﺴﮑﺮی- ﻓﺮوردﯾﻦ 99
فرمت مقاله : پی دی اف
تعداد صفحات : 8صفحه
اندازه فایل : 518 kB
برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اسکب انار مدیریت تلفیقی

 

مطالب مرتبط:

بیماری های مهم انار- دلایل و مدیریت آنها

بیماری قارچی سرکوسپورا انار چیست؟ و کنترل آن چگونه است؟

کنترل قارچ سرکوسپوریا و آلترنالیا در زمان تبدیل میوه در باغ انار

پوسیدگی طوقه انار – Pomegranate Crown

خشک شدن نهال بر اثر تجمع آب در اطراف طوقه وعدم تبادل اکسیژن ریشه درنهایت عدم جذب مواد غذایی+تصاویر

در زمان گلدهی انار،کنترل شته مهم میباشد

مدیریت زهکشی آبهای سطحی در باغ انار