ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﮑﺐ انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۳۶

خلاصه مقاله:

ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮو رﻓﺘﻪ روي اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻞ ﻧﻬﻨﺞ، ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻞ و ﮐﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ 12ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﻧﮑﺮوز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ

ﭼﺮوﮐﯿﺪه ﺷﺪن و ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز ، اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ. ﻣﯿﻮه ﻫﺎي آﻟﻮده از رﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﻮه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ اﺳﮑﺐ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. . ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﺪ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﮔﺮ ﮔﻠﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺒﺪﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﺷﺪه و ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ روي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺎر ﻧﺪارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ و ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ اي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه انار، ﻣﺸﺨﺼﯽ روي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﮑﺐ اﻧﺎر اﺳﺖ.

عنوان مقاله: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﮑﺐ انار
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دکتر ربانی ﻧﺴﺐ، ﺧﺎدﻣﻠﻮ و ﻋﺴﮑﺮي- ﻓﺮوردﯾﻦ 99
فرمت مقاله : پی دی اف
تعداد صفحات : 8صفحه
اندازه فایل : 518 kB
برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اسکب انار مدیریت تلفیقی

 

مطالب مرتبط:

بیماری های مهم انار- دلایل و مدیریت آنها

بیماری قارچی سرکوسپورا انار چیست؟ و کنترل آن چگونه است؟

کنترل قارچ سرکوسپوریا و آلترنالیا در زمان تبدیل میوه در باغ انار

پوسیدگی طوقه انار – Pomegranate Crown

خشک شدن نهال بر اثر تجمع آب در اطراف طوقه وعدم تبادل اکسیژن ریشه درنهایت عدم جذب مواد غذایی+تصاویر

در زمان گلدهی انار،کنترل شته مهم میباشد

مدیریت زهکشی آبهای سطحی در باغ انار