ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺎر- دکتر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس
بروزرسانی شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۸