مدیریت کف باغ انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۵

دو سیستم مدیریت کف با غ وجود دارد ۱- سیستم وجینی Clean cultivation -2 سیستم علفی Sold c.


در سیستم وجینی علفهای کف باغ را کاملاً از بین می برند روش مبارزه با علفهای هرز می تواند استفاده از علف کش ها و یا سیستم مکانیکی یعنی به کمک ماشین آلات کشاورزی باشد در سیستم علفی از گیاهان پوششی در کف باغ استفاده می شود این گیاهان علفی می توانند از خانواده لگومینوز مثل شبدر و یونجه و یا سایر گیاهان مانند گرامینه ها به عنوان مثال فستوکا و بلوگراس استفاده می شود به طور کلی سیستم علفی روش مناسب تری است.
استفاده از سیستم وجینی باعث افزایش جذب نور خورشید توسط خاک و جلوگیری از پوسیدگی طوقه گیاهان بر اثر رطوبت زیاد اطراف ریشه ها و نیز ممانعت از رقابت بین علفهای هرز و درخت اصلی می گردد. کار برد سیستم وجینی باعث افزایش مشکل فرسایش خاک و نیز تراکم خاک می گردد.


سیستم علفی را در مناطقی به کار می برند که مشکل آب ندارند استفاده از گیا هان پوششی در بستر خاک باعث بهبود حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل تراکم خاک می گردد . گاهاً از کشت گیاهان پوششی برای کنترل سایر علف های هرز استفاده می شود.


در سیستم وجینی در ایران بین ردیف ها از علف هرز پاک می شود ولی زیر سایه انداز گیاه که به مراتب مهمتر است علفهای هرز باقی می ماند.
ایراد وارد بر سیستم علفی:

  1.  سطحی کردن ریشه
  2.  خطر سرما زدگی ریشه ها در زمستان به علت سطحی بودن آنها
  3. خسارت به ریشه ها در عملیات زراعی (به دلیل سطحی بودن ریشه ها )
  4. رقابت بر سر آب و مواد غذایی با درخت اصلی
  5. افزایش پوسیدگی طوقه در اثر رطوبت زیاد خاک
  6.  گیاهان پوششی و علف های هرز می توانند به عنوان میزبان دوم برای برخی از عوامل بیماری زا عمل کنند.
    عمدتاً از گرامینه ها به عنوان پوشش علفی استفاده می شود و زیر درختان کاملاً پاک و بین ردیفها پر است.

در زیر دو نمونه از مدیریت ضعیف کف باغ انار را مشاهده میکنید.