مبارزه مکانیکی علفهای هرز باغ انار

بروزرسانی شده در: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹

در شمال کشور به علت وجود رطوبت زیاد ناشی از بارندگی، تنوع علف­های هرز بیشتر است و هم رشد آنها سریع تر میباشد.

علف های هرز میزان قابل توجهی از آب  و مواد غذایی را که باید به مصرف درخت برسد را خود مصرف می کند و باعث میزبانی آفات وبیماری اکثر قارچ ها  و حشرات می شوند.
وقتی علف هرز شیوع یابد کنترل آن بسیار هزینه بردار است. و رسیدگی و کودهی و سمپاشی باغ را مشکل می کند.

کنترل مکانیکی  علفهای هرز عبارت است از بین بردن علفهای هرز با وسایل گوناگون که شامل:

  •   وجین دستی
  • کولتیواتور زنی و شخم و دیسک اجرا می شود
  • تراشیدن با علف تراش