قیم گذاری برای درختان انار در زمان باردهی + فیلم

بروزرسانی شده در: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۹

شاخه هایی که به علت سنگینی بار زیاد درخـت ، خمیده و پایین آمدند با استفاده از قیم می توانیم این شاخه ها را بالا کشیده تا از آسیب رسیدن به درخت و میوه جلوگیری کرد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺘﺎن ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﺎغ (ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﮑﻞ دﻫﯽ،ﻫﺮس،ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎﺷـﯽ،ﺗﻨﮏ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﮔﻞ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ) و ﮐﻤﮏ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻮرﮔﯿﺮی ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد.

در این روش قیم گذاری تکی یا منفرد از جنس میله آهنی یا چوبی یا خیزران (نی) به قطر حدود ۷٫۵ سانتی متر و اتفاع ۲ تا ۳ متر که در انتها بصورت شاخ مانند میباشد.

ویژگی های قیم گذاری:

  • جلو گیری از شکستن شاخه ها به علت بار زیاد.
  • در امان ماندن میوه ها و شاخه در باد و باران.
  • رسیدن نور کافی به میوه ها برای رنگ آوری بهتر.

فیلم آموزشی قیم گذاری درخت انار:

از بخش نهالستان شرکت انار صاحبی در سایت ما دیدن فرمایید.

باغات انار شمال ایران

انار میانکاله مازندران