علت ریزش گلهای ثمری و میوه های گردویی انار- مهندس احمد حائم

بروزرسانی شده در: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲:۴۵

آبیاری زیادی باعث ریزش گل و کاهش گلدهی میگردد.
قطع آبیاری در مدت نسبتا طولانی گلدهی انار، باعث تشنگی درخت و با اولین آبیاری بعد از قطع طولانی باعث ریزش شدید میوه و گل میگردد.

لذا با توجه به بافت خاک و وضعیت جوی سال و نوع آبیاری ، باید رطوبت اطراف ریشه مدیریت گردد.
معمولا بعد از آب استارت تا پایان گلدهی حدود دوماه طول میکشد ،لذا آبیاری نسبتا سبک، با دور طولانی تر از دور آبیاری در تابستان و تغذیه ضروری همراه با آبیاری با کودهای فسفر بالا و کودهای هیومیکی در این مدت توصیه میگردد.
بعد از تشکیل میوه و با افزایش درجه حرارت، آبیاری ،بطور منظم تا برداشت با دور آبیاری متناسب پیشنهاد میگردد.
باردهی زیاد و تنش های حرارتی نیز عامل ریزش گل و میوه میگردد.
کرم گلوگاه نسل اول باعث ریزش گل و میوه میگردد.
مصرف نامتعادل کودها بخصوص کودهای ازتی و تنشی که به درخت وارد میکند باعث ریزش گل و میوه میگردد.
سرمازدگی پاییزه و زمستانه و ضعیف شدن شاخه ها و به تبعیت از آن آلودگی شاخه ها به چوبخوارها باعث ریزش گل و میوه میگردد.
مصرف کودهای حاوی آمینو اسیدها بصورت آبکود و محلولپاشی، باعث کاهش شوک به درخت میگردد و ریزش را کمتر میکند.
مصرف نیترات کلسیم بصورت آبکود در شروع بیدار شدن درختان و محلولپاشی فروت ست قبل از گل آغازی باعث گرده افشانی خوب و تلقیح کامل میگردد؛ لذا کاهش ریزش گلهای ثمری و میوه را نوید میدهد.
ریزش میوه که به دلیل تنش های حرارتی و باردهی زیادی و اختلالات هورمونی اتفاق میافتد مقطعی است و ادامه دار نیست.

مهندس احمد حائم –  خرداد ۹۸

 

علت ریزش گلهای درخت انار