علائم کمبود عنصر کلسیم در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۶:۵۹

کمبود عنصر کلسیم (Ca) در برگ انار:

نقش عنصر کلسیم:

این عنصر در پایداری سلولی، توسعه سلول فرآیند داخلی و پایداری غشا های سلولی، تعادل کاتیون و آنیون فعال کننده بر آنزیم ها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود کلسیم:

علائم کمبود در حاشیه بر گها بیشتر از نقاط دیگر برگ دیده میشود و در نتیجه باعث تغییر شکل برگ به صورت فنجانی رو به پائین می شود.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار