علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۲۵

تشخیص ظاهری کمبود عناصر غذایی از روی برگ درخت انار:

کمبود عنصر نیتروژن (N) در برگ انار:

نقش عنصر نیتروژن:

این عنصر برای تولید اسید های آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محصوب می شود.

علائم ظاهری کمبود نیتروژن:

علایم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگها میباشد. در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها لاغر میشوند و معمولاً با زاویه  کوچکی نسبت به ساقه اصلی می ایستند و شاخه های جانبی کمی تشکیل می شود، زردی در بر گهای پیر (پایینی) زودتر ظاهر میشود.

کمبود عنصر فسفر (P) در برگ انار:

 

نقش عنصر فسفر:

این عنصر در تلقیح گل ها و رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین نتظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود فسفر:

رشد قسمت هوائی و ریشه در هر دو کند یا متوقف میشود و همچنین برگها کوتاه، باریک و نازک میشوند و رشد طولی گیاه عمودی بوده و ساقه های جانبی به ندرت ظاهر می شود.

کمبود عنصر پتاسیم (K) در برگ انار:

نقش عنصر پتاسیم:

افزایش مقاوت گیاه در برابر کم آبی، و خطر،کنترل شدت نور و افزایش عمل فتوسنتزسرمازدگی و آفات و بیماری و افزایش کیفیت و خاصیت انبار داری.

علائم ظاهری کمبود  پتاسیم:

ایجاد لکه های زرد و قهوه ای سوخته در نوک وحاشیه برگ ها.

کمبود عنصر کلسیم (Ca) در برگ انار:

نقش عنصر کلسیم:

این عنصر در پایداری سلولی، توسعه سلول فرآیند داخلی و پایداری غشا های سلولی، تعادل کاتیون و آنیون فعال کننده بر آنزیم ها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود کلسیم:

علائم کمبود در حاشیه بر گها بیشتر از نقاط دیگر برگ دیده میشود و در نتیجه باعث تغییر شکل برگ به صورت فنجانی رو به پائین می شود.

کمبود عنصر منیزیم (Mg) در برگ انار:

نقش عنصر منیزیم:

در ساختن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربن و مواد قندی موثر است و درتنفس سلولی اهمیت دارد و عامل جداسازی مولکولی اکسیژن و فتوسنتز است.

علائم ظاهری کمبود منیزیم:

از نشانه های کمبود آن در گیاه، زردی بین رگبر گها میباشد  و نشانه های کمبود ابتدا در برگهای پیر مشاهده میشود و  در صورت کمبود شدید، برگها شروع به ریزش میکنند.

کمبود عنصر گوگرد (S) در برگ انار:

نقش عنصر گوگرد:

این عنصر در تولید پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود گوگرد:

مهمترین علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص کمبود گوگرد در پار ه ای از گیاهان نشانه هایی شبیه به کلروز ناشی ازکمبود و رنگ پریدگی میباشد نیتروژن  ایجاد میکند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است با این وجود، در کمبود گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه حتی در برگ های جوان وجود دارد. اغلب در اثر کمبود این عنصر سطح پائینی بر گها و دمبرگها به رنگ قرمز مایل به صورتی در می آید گاهی در اثر شدت کمبود، علایم به صورت قهو های یا لکه های نکروتیک ظاهر میشود و همچنین  دمبرگ ها و برگها اغلب عمودی، پیچ خورده و شکننده میشود. ساقه های گیاهان مبتلا کوتاهتر و نازکتر از معمول و چوبی میشوند، سطح برگ کوچک و تعداد برگها نیزکم، تعداد و وزن میو ه ها نیزکاهش می یابد.

کمبود عنصر مس (Cu) در برگ انار:

نقش عنصر مس:

این عنصر در تولید کلروپلاست و فعالیتهای آنزیمی و همچنین واکنش های انتقال الکترون سهیم میباشد.

علائم ظاهری کمبود مس:

کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی برگها انتهایی و ریزش آنها مشخص میشود.

کمبود عنصر آهن (Fe) در برگ انار:

نقش عنصر آهن:

این عنصر در تولید مولکول کلروفیل و همچنین فعالیت های انتقال انرژی نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود آهن:

کمبود آهن در برگ های جوان بالایی دیده می شود و رنگ پریدگی معمولا بین رگ برگ ها بوده و خود  رگ برگ ها سبز باقی می مانند.

کمبود عنصر روی (Zn) در برگ انار:

نقش عنصر روی:

عنصر مهمی در فعالیت بسیاری از آنزیم ها از جمله ایندول اسید (عامل رشد تریپتوفان) می باشد.

علائم ظاهری کمبود روی:

رشد برگ کم می شود و برگ ها قبل از موقع می ریزند  و ممکن است گل ها قبل از باز شدن بریزند و درخت، میوه ریز تا ۸۰% داشته باشد.

کمبود عنصر مولیبدن (Mo) در برگ انار:

نقش عنصر مولیبدن:

این عنصردر تولید آنزیم های مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه و همچنین در تبدیل نیترات ها به اسید آمینه نقش دارد این عنصر افزایش عملکرد و کیفیت محصول و همچنین بر روی جذب عناصر دیگر توسط گیاه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود مولیبدن:

کمبود این عنصر با کمترین شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده می باشد و تا حدودی مشابه علائم کمبود ازت می باشد.