شپشک های انار

بروزرسانی شده در: ۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۲

در حال حاضر شپشکهای انار از اهمیت اقتصادی برخوردار نیست و اطلاعات کافی نیز از بیولوژی آنها در اختیار نمیباشد. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه از آن اشاره میرود.
۱- شپشک آرد آلود انار با نام علمی Pseudococcus citri Ri گاهی روی سرشاخه ها و تنه درختان انار، بخصوص در نواحی شمال ایران دیده میشود. حضور این آفت با ترشح عسلک و دوده در محل همراه است.


۲- شپشک روسی انار با نام علمی Ceroplasts rusci L علاوه بر انار روی انجیر و درختان سردسیری دیده شده است. این حشره زمستان را بصورت پوره های سن دو و در روی سرشاخه های جوان درختان میزبان بسر میبرند.


در بهار به محض گرم شدن هوا شروع به رشد میکند و حدود اواسط خرداد به حشره کامل تبدیل میشود. جانور کامل مدور و نیم کروی است که اطراف بدن آن را هشت صفحه احاطه نموده و در وسط هر صفحه، یک پولک سفید رنگ از ترشحات مومی قرار گرفته و بخوبی آنرا از سایر گونه ها متمایز میکند.
۳- یک نوع سپردار با نام علمی Lepidosaphes conchiformis Germ میباشد. که از شپشک واوی سیب کوچکتر و کشیده تر بوده و به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری مشاهده شده است. راجع به خصوصیات بیولوژیک این آفت اطلاعات دقیق در دسترس نیست.


۴- شپشک چینی با نام علمی Ceroplastes sinensis G بیشتر در نواحی شمال ایران دیده شده و از اهمیت اقتصادی چندانی برخوردار نمیباشد.