شعر انار از شیخ الاسلام شهاب نیریزی

بروزرسانی شده در: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷

طبیعت لعــــــل ســــاز لعــــل تراشیــــده باز
لعــــــــل تراشیــــده را پهلــــوی هم چیده باز
پهلــــــوی هم چیــــده را به نقــره پیچیده باز
به نقـــــره پیچیـــده را به حقّـــه پوشیده بــاز
به حقّــــه پوشیـــــــده را به نـــام نامیده نــار