سیکل زندگی کرم گلوگاه انار

بروزرسانی شده در: ۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱

مشخصات کرم گلوگاه انار:
کرمى به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاى کم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سینه و پنج جفت پا در حلقه هاى شکمى دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاى دانه قرمز یا دانه سفید تغییر مى کند.
کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاى باقیمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى کنند. این کرم ها در انارهاى ریخته شده در زیر درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نیز ممکن است مشاهده شوند.کرم ها پس از گذران دوران شفیرگى در فروردین ماه ظاهر شده و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آیند.
پروانه هاى ماده پس از تغذیه جفتگیرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى میله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفریخ و لاروها خارج مى شوند.

نصب تله فرمونی جهت رصد و کنترل پیک پرواز پروانه کرم گلو گاه در باغ انار