روش مصرف ، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که می توان محلول پاشی کرد:

بروزرسانی شده در: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

کود منگنز:

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : ۳ لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف :

درختان میوه‌ : قبل و بعد از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

کود مایع آهن‌:

روش مصرف‌ :

۱- محلول پاشی          ۲- آبیاری قطره ای

میزان مصرف : ۱- در محلول پاشی شاخ وبرگ به نسبت یک در هزار ( یک لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب ) مصرف شود.۲- در آبیاری قطره ای به ازای هر هکتار ۴ الی ۶ لیتر کود مصرف وبه فاصله یک هفته تکرار شود.

زمان مصرف‌ :اوایل فصل رشد هنگام بیدار شدن گیاه (قبل از گل) نوبت دوم بعد از تشکیل میوه (پیشگیری) و یا به محض مشاهده علایم کمبود آهن (درمان) در صورت نیاز به فاصله ۱۴- ۱۰ روز محلول پاشی تکرار شود.

کود روی :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : یک لیتر کود در ۱۰۰۰ لیتر آب در یک خکتار محلول پاشی می شود.

زمان مصرف :

درختان میوه : از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول وقبل از ریزش برگها در پاییز.

سایر محصولات : بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله ۱۴ – ۱۰ روز محلول پاشی تکرار شود.

کود کلسیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : ۵ لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف:

درختان میوه : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله ۱۴ روز

سایر محصولات : ابتدای دوره رشد، تکرار به فاصله ۱۴-۱۰ روز

کود منیزیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول ۳ لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف‌ :

میوه جات هسته دار : پس از ریزش گلبرگها

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 کود مس :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول ۵/۰ لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است.

زمان مصرف :

درختان میوه : اوایل دوره رشد

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی