جمع آوری گلها و میوه های آلوده از روی درخت انار در زمان تشکیل گل
بروزرسانی شده در: ۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۰۹