اصول صحیح کاشت نهال انار

بروزرسانی شده در: ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳

گودبرداری:
گودبرداری شکل چاله غرس نهال درختکاری ، معمولاً بصورت مکعب مستطیل ، مکعب مربع بوده ، به وسیله دست یا به وسیله مته گود برداری حفر می شود . موقع کندن ، خاک رویی را (به عمق ۳۰-۲۰ سانتیمتری ) که به آن خاک زراعی گفته می شود جداگانه ریخته و خاک زیری را از آن جدا کرده ، با مقداری کود پوسیده دامی مخلوط کرده ، سپس کف چاله را پس از پایان عملیات خاکبرداری شخم زده ، نرم می نمائیم.
ابعاد چاله ها براساس سن ، وضعیت ریشه و نوع گونه تعیین می گردد بطور کلی هر قدر ابعاد آن بزرگتر باشد ، استقرارو رشد نهال بهتر خواهد بود.

سر برداری و هرس ریشه نهال انار (شکل شماره ۱و۲)

a:
ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻓـﺮم ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻧﻬـﺎل ﺑﺎﻳـﺪ درارﺗﻔﺎع مناسب( ۸۰سانتی متر تا یک متر) ﺳﺮ ﺑﺮداری ﺷﻮد . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺮداری ﻧﻬـﺎل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮرب انجام گیرد.
b:
رﻳـﺸﻪ ﻫـﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ وزﺧﻤﻲ ﻗﻴﭽﻲ ﺷﺪه و ﻛﻞ رﻳﺸﻪ آراﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻬﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ نهال انار ( شکل شماره ۳)


ﺳﭙﺲ رﻳﺸﻪ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت۵ دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻟﻴﻨﺎژ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ .اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل  ﺣﺎوی۳۰۰ ﮔﺮم ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﻨﻮﻣﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﭘﺴﻴﻦ، ۱۰ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎک رس ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ۵ﻛﻴﻠﻮ ﭘﻬﻦ اﻟﻚ ﻛﺮده ﺧﺸﻚ و ۱۰۰ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ رﻳﺸﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی زﺧﻤﻲ ﺷـﺪه ﻳـﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک از مواد ﻏﺬاﻳﻲ روی رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
طریقه کاشت نهال انار ( شکل شماره ۴)


خاک بستر را با  مقداری ماسه مخلوط می کنیم و در ته هر چاله نیز یک بیل کود حیوانی پوسیده مخلوط می‌گردد. نهال ها با دقت در عمق مناسب گذاشته شده  تا (یقه نهال – c )و با خاک معمولی اطراف آن را پر می‌شود. بعد ا ز حفر گودال پس از مخلوط کردن مقداری کوددامی کاملاً‌ پوسیده  به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف نهال را لگدکوب می‌شود تا ذرات خاک به حد ممکن به همدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگهدارند.
قیم گذاری نهال انار( شکل شماره ۵)

 

d:
قیم گذاری در هنگام کاشت نهال کمک مؤثری به استقرار و رشد عمودی نهال می کند. غالباً در هنگام کاشت نهال استفاده از این وسیله به فراموشی سپرده و یا کم اهمیت داده می شود. قیم گذاری نهال را از آسیب های ناشی از وزش باد و شکستگی مصون نگه می دارد. فرم و استحکام قیم ها می تواند متناسب با وضعیت نهال یا شرایط خاص هر منطقه انتخاب شود.
e:
بهتراست نخی که برای بستن قیم به نهال استفاده می شود کلفت و حالت کشسانی داشته باشد تا در هنگام رشد نهال به آن آسیب نرساند.

آﺑﻴﺎری ﻧﻬﺎل انار( شکل شماره ۵)


ﺑﻼﻓﺎﺻله ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ آﺑﻴـﺎری ﺷـﻮد .
f:
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن آﺑﻴﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮر     ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﺑﻴـﺎری ﻗﻄـﺮه ای را در ﺑـﺎغ ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻮد درﺧﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس آﺑﻴﺎری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

پس از انجام آبیاری مقداری از خاک نشست خواهدکرد که لازم است مجدداً کمی خاک پای نهال ریخته شود.