آفت کرم گلوگاه انار و راههای پیشگیری آن

بروزرسانی شده در: ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۶:۳۴

اگر میزان انار در هر هکتار را ۵۰ تن و قیمت هر کیلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ریال در نظر بگیریم درآمد ناخالص از هر هکتار یکصدمیلیون ریال خواهد شد که پس از کسر هزینه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عاید باغدار کند. حداکثر تولید در هکتار توسط باغداران نمونه در کشور ۱۱۵ تن گزارش شده است.
نظر به اینکه کرم گلوگاه آفت مهم انار درکشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى میوه هاى آلوده ضرورت دارد.
تعیین زمان ظاهر شدن پروانه ها که سبب به وجود آمدن کرمهایى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرایط باغ که محتواى تعدادى میوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص کرد.

راههاى مبارزه با کرم گلوگاه:


– مبارزه تلفیقى
نظر به اینکه مبارزه مکانیکى، زراعى و یا بیولوژیکى به تنهایى مؤثر واقع نشده اند و مبارزه شیمیایى یعنى استفاده از سموم حشره کش به دلیل موقعیت ویژه تخمگذارى شب پره ماده موفقیت آمیز نیست بلکه سبب بر هم زدن تعادل طبیعى و از بین رفتن حشرات مفیدى که خود مى توانند کرم گلوگاه را پارازینه کنند خواهد شد. از این رو در مبارزه تلفیقى با آفت کرم گلوگاه انار مجموعه عوامل کنترل به شرح زیر توصیه مى شود:
۱- کشت گیاهان یونجه و شبدر در بین درختان انار به منظور افزایش ازت زمین و تغذیه حشرات مفید.


۲- انتخاب فاصله مناسب درختان انار در باغ.


۳- تنظیم و رعایت دور آبیارى مناسب به منظور جلوگیرى از ترکیدگى انار، میزان رطوبت کافى در زمان رهاسازى زنبورهاى تریکو گراما (زنبور پارازیت).

دستورالعمل رهاسازی زنبور تریکوگراما در باغات انار:
– در انجام مبارزه بیولوژیک باید از سوش محلی زنبور تریکوگراما استفاده گردد.
– فاصله رهاسازی ۱۰-۶ روز بسته به شرایط اعلام شده در نظر گرفته شود.
– مقدار مصرف در هکتار ۶۰ گرم در طول فصل، که البته مقدار مصرف در هر نسل و هر نوبت بسته به شرایط متفاوت و با درنظر گرفتن جهات و شرایط حاکم  بر باغات انار به شرح زیر اعلام شده است:
– نوبت های اول و دوم هر کدام به مقدار ۵ گرم در هر هکتار معادل ۵۰۰ تریکوکارت یک صد میلی‌گرمی.
– نوبت سوم تا هفتم هر کدام به مقدار ۴ گرم در هر هکتار معادل ۴۰۰ تریکوکارت یک صد میلی‌گرمی.
– نوبت هشتم تا دوازدهم هر کدام به مقدار ۶ گرم در هکتار معادل ۶۰۰ تریکوکارت یک صدمیلی‌گرمی.
– نوبت دوازدهم را در ارقام زودرس انار می توان حذف کرد.
– حفظ رطوبت باغ در هر نوبت رهاسازی ضروری است.

۴- انجام شخم پاییزه، کرت بندى، کوددهى و هرس باغ.


۵- جمع آورى به موقع انارهاى باقیمانده از سال قبل و یا انارهاى موجود در زیر درخت و سوزانیدن آنها.


– مبارزه مکانیکى، جمع آورى انارهاى پوسیده و باقیمانده در باغها، منازل، پارکها و انبارها باید به طور کامل و هماهنگ صورت گیرد و در این رابطه نیاز به بسیج عمومى در استان هاى انارخیز است و چون این آفت برروى میوه درختان مختلفى زندگى مى کند این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
– رعایت دور آبیارى منظم: نامنظم بودن آبیارى که منجر به ترکیدگى میوه ها مى شود در میزان خسارت وارده تأثیر کلى دارد.

مشخصات کرم گلوگاه انار:
کرمى به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاى کم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سینه و پنج جفت پا در حلقه هاى شکمى دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاى دانه قرمز یا دانه سفید تغییر مى کند.
کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاى باقیمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى کنند. این کرم ها در انارهاى ریخته شده در زیر درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نیز ممکن است مشاهده شوند.کرم ها پس از گذران دوران شفیرگى در فروردین ماه ظاهر شده و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آیند.


توصیه مى شود باغداران با روشن نمودن یک چراغ در مجاورت قیفى که داراى شیشه اى محتوى سیانور است به جمع آورى پروانه ها و کاهش صدمات ناشى از تخم ریزى آنها اقدام نمایند.

پروانه هاى ماده پس از تغذیه جفتگیرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى میله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفریخ و لاروها خارج مى شوند. تغذیه لاروها از پوست انار سبب نازک شدن آن مى شود و موقعیتى مناسب براى نفوذ قارچها و کپکها فراهم مى شود.

پرچم زدایی انار برای مبارزه با کرم گلوگاه انار:

حذف پرچم میوه گلدهی درختان انار ، که در این زمان پرچم اکثر میوه های انار خشکیده شده است و میو های انار به اندازه گردو می باشد ، با دستگاه پرچم زدای انار صورت می گیرد. زمان پرچم زدایی های انار (پرچم زدایی) ، حدود ۴ تا ۵ هفته پس از ظهور اولین گل انار و یا ۲ تا ۳ هفته پس از اوج بسته به شرایط آب و هوایی و منطقه ، مصادف با ماه خرداد می باشد.