پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

Tenuipalpus punicae

  • کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا در […]

   • تاریخ ایجاد: 14 اردیبهشت 1398 - 22:41
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

   • تاریخ ایجاد: 12 دی 1395 - 11:15
   • نویسنده : انارصاحبی