پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

Eutetranychus orientalis Klein

    • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

      • تاریخ ایجاد: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
      • نویسنده : انارصاحبی