پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

Eriophyes granati

    • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

      • تاریخ ایجاد: 12 دی 1395 - 11:15
      • نویسنده : انارصاحبی