پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کولتیواتور زنی باغ انار

  • در شمال کشور به علت وجود رطوبت زیادتر ناشی از بارندگی، تنوع علف­های هرز بیشتر است و هم رشد آنها سریع تر است.

   علف های هرز میزان قابل توجهی از آب و مواد غذایی را که باید به مصرف درخت برسد را خود مصرف می کند و باعث میزبانی آفات وبیماری اکثر قارچ ها و حشرات می شوند.
   وقتی علف هرز شیوع یابد کنترل آن بسیار هزینه بردار است. و رسیدگی و کودهی و سمپاشی باغ را مشکل می کند.

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۹
   • نویسنده : انارصاحبی