پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کود دهی باغ انار

  • کود دامی تازه و نپوسیده می تواند مشکلاتی برای رشد و نمو گیاهان زراعی و باغی بوجود اورند. کود دامی تازه در حین پوسیدن در خاک گاز سمی امونیاک تولید می کند که این کود در ریشه و بذر گیاهان موجب سوختگی می گردد.
   کود دامی تازه به مقدار کافی نمک دارد که استفاده مستمر از این نوع کود دامی موجب تجمع نمک در خاک محیط ریشه درختان و گیاهان زراعی می گردد که در شرایط زیاد شدن نمک ، ریشه درخت قدرت جذب اب و عناصر غذایی خود را از دست می دهد و به تدریج برگ درختان زرد و خشک می شوند.
   امکان دارد کود دامی تازه به مقدار زیاد ازت وارد خاک نماید که می تواند تعادل رشد رویشی و زایشی خاک را بهم بزند.

   • تاریخ ایجاد: 26 آذر 1395 - 11:49
   • نویسنده : انارصاحبی