پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کنترل قارچ انار

  • آخرین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در سال جاری از نیمه اسفند تا ده روز آتی( قبل تورم جوانه ها) انجام گیرد.
   فرموط اختلاط به شرح زیر میباشد:
   بردو فیکس ۳تا ۵ لیتر + هزار لیتر آب
   روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب
   نوعی از کنه کش(کنه قرمز)
   توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.

   • تاریخ ایجاد: 15 اسفند 1395 - 23:08
   • نویسنده : انارصاحبی
  • با برداشت انار یکسال کار و فعالیت توام با نگرانی باغداران به پایان می رسد اما این پایان شروع سال دیگری است که هرچقدر آن را خوب شروع کنیم باید امید وار بود که در پایان آن محصول بیشتری بدست آوریم.

   تغذیه و مبارزه با آفات و بیماریهای درخت و میوه انار باید پس از برداشت انار شروع شود.

   میوه های آلوده روی درخت و کف باغ جمع آوری شوند.

   فصل خزان بهترین زمان برای کنترل حشرات و لاروهای آفت های انار با آفت کش ها وکنترل قارچ درخت و میوه انار با قارچ کش ها می باشد.

   • تاریخ ایجاد: 2 آذر 1395 - 7:46
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بیماریهای انار اغلب توسط طیفی از قارچ ها و باکتری ها بوجود می آیند، و باعث هدر رفت سرمایه ، کم شدن ارزش تغذیه ایی و تلفات پس از برداشت در یک زنجیره ارزشمند (منظور تولید محصول انار می باشد. مترجم) می شود. عوامل بیمارگر معمول پس از برداشت برای میوه انار شامل بوترینیس سینرا، آلترنار یا آلترناتا، پنی سیلیوم ایمپیلیکاتوم، کونیلاگراناتی و آسپرژیلوس نیگر می باشد . بیماری های باکتریایی مهم انار شامل بلایت باکتریایی است که توسط زانتوموناس آگزانوپوریس سویه بیمارگر پونیکا است کاربرد قارچ کش ها در مزرعه جهت کنترل بیمارگرهایی که میوه را در طول دوره رشد آلوده می کنند ضروری است.

   • تاریخ ایجاد: 25 آبان 1395 - 16:20
   • نویسنده : انارصاحبی
  • مرحله اول محلول پاشی عمومی در زمان خزان درخت با ترکیب آهک و سولفات مس(بوردو) با دز ۱۰ در هزار  برای ریشه کن کردن قارچها در منطقه  تا ظرف یک هفته الزامیست.

   • تاریخ ایجاد: 17 آبان 1395 - 21:48
   • نویسنده : انارصاحبی
  • متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک با دز  مصرفی ۱۵ کیلو  […]

   • تاریخ ایجاد: 9 آبان 1395 - 19:26
   • نویسنده : انارصاحبی
  • این پروژه برای کنترل بیماری قارچی انار با آهک  در حدود ده هکتار از باغات […]

   • تاریخ ایجاد: 13 مهر 1395 - 23:17
   • نویسنده : انارصاحبی