پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کات کبود نهالستان انار

    • محلول بردو عبارتست از کات کبودی که به وسیله آهک خنثی شده باشد باید توجه […]

      • تاریخ ایجاد: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹
      • نویسنده : انارصاحبی