پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

وجین باغ انار

  • در سیستم وجینی علفهای کف باغ را کاملاً از بین می برند روش مبارزه با علفهای هرز می تواند استفاده از علف کش ها و یا سیستم مکانیکی یعنی به کمک ماشین آلات کشاورزی باشد در سیستم علفی از گیاهان پوششی در کف باغ استفاده می شود این گیاهان علفی می توانند از خانواده لگومینوز مثل شبدر و یونجه و یا سایر گیاهان مانند گرامینه ها به عنوان مثال فستوکا و بلوگراس استفاده می شود به طور کلی سیستم علفی روش مناسب تری است.
   استفاده از سیستم وجینی باعث افزایش جذب نور خورشید توسط خاک و جلوگیری از پوسیدگی طوقه گیاهان بر اثر رطوبت زیاد اطراف ریشه ها و نیز ممانعت از رقابت بین علفهای هرز و درخت اصلی می گردد. کار برد سیستم وجینی باعث افزایش مشکل فرسایش خاک و نیز تراکم خاک می گردد.

   • تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1395 - 22:25
   • نویسنده : انارصاحبی