پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار واندر فول

  • آبیاری نهال انار در شرکت انار صاحبی. نهال انار قندهار   نهال انار واند رفول […]

   • تاریخ ایجاد: 24 اسفند 1397 - 11:23
   • نویسنده : انارصاحبی
  • کاشت قلمه در گلخانه شرکت انار صاحبی. نهال انار قندهار   نهال انار واند رفول […]

   • تاریخ ایجاد: 23 اسفند 1397 - 18:05
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته :

   قدرت رشد درخت: قوی

   میزان برگ: متوسط

   شکل میوه: کروی

   اندازه میوه: متوسط

   شکل تحتانی میوه: گرد

   شکل تاج میوه: گردن عادی

   ضخامت پوست: متوسط

   رنگ پوست: سبز
   زمان رسیدن میوه: متوسط

   آبدار بودن آریل: خیلی زیاد

   رنگ آریل: قرمز روشن
   مزه آریل: شیرین

   سختی هسته: بی هسته

   • تاریخ ایجاد: 14 اسفند 1395 - 9:00
   • نویسنده : انارصاحبی