مطالب برچسب شده
فهرستی از مطالب برچسب شده با عبارت:

نهال انار واندرفول پیوندی

    • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی واندرفول: قدرت رشد درخت: قوی باردهی درخت: زیاد میزان برگ: متوسط شکل میوه: کروی اندازه میوه: متوسط شکل ...
      • تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۴
      • نویسنده: انارصاحبی