پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار واندرفول آمریکا

   • تاریخ ایجاد: ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بازدید کمیته فنی نهال شهرستان آقای دکتر زارع و خانم مهندس اکبری از نهالستان انار صاحبی
   برای کنترل آفات و بیماریهای و کیفیت نهالهای تولید شده .

   • تاریخ ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته :

   قدرت رشد درخت: قوی

   میزان برگ: متوسط

   شکل میوه: کروی

   اندازه میوه: متوسط

   شکل تحتانی میوه: گرد

   شکل تاج میوه: گردن عادی

   ضخامت پوست: متوسط

   رنگ پوست: سبز
   زمان رسیدن میوه: متوسط

   آبدار بودن آریل: خیلی زیاد

   رنگ آریل: قرمز روشن
   مزه آریل: شیرین

   سختی هسته: بی هسته

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۰۰
   • نویسنده : انارصاحبی