پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

میوه انار واندرفول

  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی واندرفول:
   قدرت رشد درخت: قوی
   باردهی درخت: زیاد
   میزان برگ: متوسط
   شکل میوه: کروی
   اندازه میوه: متوسط
   شکل تحتانی میوه: گرد
   شکل تاج میوه: گردن متوسط
   ضخامت پوست: متوسط
   رنگ ‍پوست: قرمز
   زمان رسیدن میوه: متوسط
   آبدار بودن آریل: زیاد
   رنگ آریل: قرمز تیره
   مزه آریل: ملس
   سختی هسته: متوسط

   • تاریخ ایجاد: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۴
   • نویسنده : انارصاحبی