پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

محدوديتهاي فيزيكي خاك

    • ۱-۳نفوذپذیری آب در خاک ۱-۳-۱خاک سطحی در خاک سطحی، گوناگونی بافت آن در نفوذپذیری آب […]

      • تاریخ ایجاد: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰
      • نویسنده : انارصاحبی