پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قیم گذاری درخت انار

  • شاخه هایی که به علت سنگینی بار زیاد درخـت ، خمیده و پایین آمدند با […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تنه باقیمانده را از محل طوق ریشه تا محل انشعاب تاج بدقت از هرگونه جوانه برگ یا چوب تمیز کنید،استفاده از رنگ غلیظ یا چسب پیوند برای ترمیم محل های برش و جلوگیری از هوازدگی شاخه ها موثر است. پس از اتمام هرس درخت، خاک برداشته شده از دور طوقه را برگردان کنید و چوب بلندی را بعنوان قیم محکم در خاک فرو برده و توسط یکی از ترکه های هرس شده، درخت را با قیم مهار کنید.

   • تاریخ ایجاد: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰:۴۶
   • نویسنده : انارصاحبی