پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قطع آبياري درخت انار

  • درود؛ دوستان عزیز؛ انجمن انار ایران
   مدیریت تربیت؛ هرس؛ کوددهی و حتی آبیاری درختان انار؛ شمشیر ٢ لبه ای است که اگر موارد خاصی موثر در افزایش عملکرد حتی در مورد رقم خاص تعریف شده باشد؛ نمی توان آن را به هر منطقه با وجود استفاده از همان رقم تاسی داد؛ دوستان بزرگوار نظرات بسیار مفیدی در گروه مطرح نموده اند؛ اما نباید فراموش نمود که مراحل فیزیولوژیکی مرتبط با انار در سال های متفاوت ممکن است تغییر تقویمی داشته باشد؛ لذا توصیه حتی قطع آبیاری در زمان تعریف شده احتمالا دستخوش تغییراتی گردد؛ به عنوان نمونه اگر زمستانی کم باران خصوصا در نیمه دوم زمستان در خاک های سبک داشته باشیم باید بین قطع آبیاری در طی گلدهی و یا آبیاری؛ برای حفظ بقای درخت، آبیاری را توصیه نماییم، در حالیکه اغلب محققین بر این باورند که قطع آبیاری در زمان شروع یک ترفند خوب برای گلدهی بالاتر گلهای زایای درخت انار و تشکیل بیشتر میوه می باشد، اما در زمان هایی که شاهد افت شدید رطوبت خاک هستیم باید بین بد(تشدید ریزش گل) و بدتر(خشک شدن درخت یا کم شدن عملکرد سال بعد و به تبع آن کاهش عمر اقتصادی)؛ گزینه بد را انتخاب نمود.
   در ضمن نباید فراموش نمود استفاده بسیاری از کودها یا محلول های آلی و شیمیایی در فصل رویش به لحاظ تاثیر تغذیه ای خاص؛ ممکن است استرس آبی را درون بافت گیاه سبب شود، لذا توصیه اکید می شود در دورهای آبیاری طولانی(شرایط کم آبی ) در کاربرد این مواد محتاط بود(مثل کباب خورن و تشنه شدن بیشتر انسان).

   • تاریخ ایجاد: 23 فروردین 1396 - 23:12
   • نویسنده : انارصاحبی