پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

فروش نهال انار شیرین

  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی شیرین گل انار:
   قدرت رشد درخت: قوی
   باردهی درخت: زیاد
   میزان برگ: متوسط
   شکل میوه: کروی
   اندازه میوه: متوسط
   شکل تحتانی میوه: گرد
   شکل تاج میوه: گردن متوسط
   ضخامت پوست: متوسط
   رنگ ‍پوست: قرمز
   زمان رسیدن میوه: زود رس
   آبدار بودن آریل: زیاد
   رنگ آریل: قرمز تیره
   مزه آریل: شیرین

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته :

   قدرت رشد درخت: قوی

   میزان برگ: متوسط

   شکل میوه: کروی

   اندازه میوه: متوسط

   شکل تحتانی میوه: گرد

   شکل تاج میوه: گردن عادی

   ضخامت پوست: متوسط

   رنگ پوست: سبز
   زمان رسیدن میوه: متوسط

   آبدار بودن آریل: خیلی زیاد

   رنگ آریل: قرمز روشن
   مزه آریل: شیرین

   سختی هسته: بی هسته

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۰۰
   • نویسنده : انارصاحبی