پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

زمان رسیدن میوه انار

    • میوه های “کلیماکتریک” به میوه هایی گفته می شود که پس از برداشت وارد مرحله “کلیماکتریک” (climacteric phase) می شوند و بدینگونه فرآیند رسیدگی را ادامه می دهند.

      • تاریخ ایجاد: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
      • نویسنده : انارصاحبی