پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

درست کردن بردوفیکس

    • محلول بردو عبارتست از کات کبودی که به وسیله آهک خنثی شده باشد باید توجه […]

      • تاریخ ایجاد: 17 آبان 1395 - 15:19
      • نویسنده : انارصاحبی