پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

دخیل بستن درخت

    • یکی از روستاهای شهرستان ساری بنام آخورسر دارای یک درخت انار با قدمت بیش از یکصد سال است که مردم برای برآورده شدن حاجاتشان به شاخه‌ها و تنه این درخت انار نخ و پارچه سبز می‌بندند و میوه آن را بطور تبرک استفاده می کنند.پرویز معیاری از ساکنین روستای آخورسر همچنین زیر نظر شرکت تعاونی انار صاحبی باغ انار در این محل احداث کرده در موردبستن پارچه به درخت انارسوالی پرسیدیم، وی گفت: از زمان‌های دور این درخت برای اهالی این محل دارای قداست خاصی بود و هر کسی حاجتی داشته باشد برای برآورده شدن آن نخ سبزی را به شاخه درخت می‌بندد و پدرش که از هفتاد سال پیش ساکن این محل بود درخت انار با همین شکل شمایل دیده و از همان زمان قدیم هم مردم بر روی شاخه های درخت دخیل می بستند.

      • تاریخ ایجاد: 29 بهمن 1395 - 18:56
      • نویسنده : انارصاحبی