پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

داستان باغ انار

    • یک روز شاه عباس با لباس مبدل گذارش به باغ انارى افتاد. باغبان یکى از انارها را از درخت کند و آبش را گرفت و ریخت به جام و جام پر شد. شاه عباس جام را از دست باغبان گرفت و سر کشید. وزیر هم یک جام از آب انار نوشید. مى‌خواستند بروند که وزیر به شاه عباس گفت: ‘پادشاه به سلامت باشد شما شاه این مملکت هستید و چنین باغ انارى نداری، خوب است مالیات این باغ را زیادتر کنیم.’

      • تاریخ ایجاد: ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
      • نویسنده : انارصاحبی