پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

خرید نهال استان گلستان

  • اکنون گلستان حدود هفتصد هکتار باغ انار دارد در حالیکه اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه مستعد توسعه باغهای انار در استان تا حدود سه هزار هکتار است.
   حمایت دولت از افرادی که می خواهند باغ انار ایجاد کنند مانند پرداخت تسهیلات برای قطره ای کردن روش آبیاری و فنس کشی و تهیه نهال از راهکارهایی است که می تواند ترغیب کننده کشاورزان به این سمت باشد.
   هر هکتار باغ انار حداقل برای دو نفر شغل مستقیم ایجاد می کند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۴
   • نویسنده : انارصاحبی