پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

حمل و نقل انار

    • ضایعات ۳۰ درصدی میوه انار به دلیل حمل و نقل نامناسب.

      • تاریخ ایجاد: ۲۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱
      • نویسنده : انارصاحبی