پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

جلوگیرى از ترکیدگى انار

  • علاوه بر نوسانات دمای شب و روز، بادهای پاییزی، دوره آبیاری و نا منظم بودن دوره آبیاری، میزان رطوبت باغ و کمبود عناصر غذایی و زمان دقیق چیدن میوه ،نیز از دیگر مواردی هستند که منجر به بروز پدیده ترک‌خوردگی انار می‌شود. در واقع باغ‌دار چند روز قبل از برداشت آبیاری را قطع می‌کند تا پوست میوه خشک شود، اما یک بارش نابه‌هنگام باران موجب جذب آب توسط دانه‌ها، انبساط آن‌ها و در نتیجه ترکیدگی میوه می‌شود. وجود واریته ی حساس و واریته های شیرین و همچنین میزان ترکیدگی در خاک های شور زیاد است.

   • تاریخ ایجاد: 29 آذر 1395 - 13:12
   • نویسنده : انارصاحبی
  • اگر میزان انار در هر هکتار را ۵۰ تن و قیمت هر کیلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ریال در نظر بگیریم درآمد ناخالص از هر هکتار یکصدمیلیون ریال خواهد شد که پس از کسر هزینه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عاید باغدار کند. حداکثر تولید در هکتار توسط باغداران نمونه در کشور ۱۱۵ تن گزارش شده است.

   نظر به اینکه کرم گلوگاه آفت مهم انار درکشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى میوه هاى آلوده ضرورت دارد.
   تعیین زمان ظاهر شدن پروانه ها که سبب به وجود آمدن کرمهایى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرایط باغ که محتواى تعدادى میوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص کرد.

   • تاریخ ایجاد: 10 آذر 1395 - 8:00
   • نویسنده : انارصاحبی