پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

تعبیر خواب انار خوردن

  • با تعبیر خواب انار ابن سیرین، تعبیر خواب انار امام صادق، تعبیر خواب انار شیرین خوردن و تعبیر خواب انار شب یلدا آشنا شوید.

   تعبیر خواب انار برای زن باردار – تعبیر خواب انار امام صادق – تعبیر خواب انار ابن سیرین

   انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند.

   تعبیر خواب انار

   حضرت دانیال گوید: اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

   • تاریخ ایجاد: 13 آذر 1395 - 8:00
   • نویسنده : انارصاحبی