پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

تشکیل برگ نهال انار

  • بسیاری از موارد پیدا کردن زمان دقیق تورم جوانه ها برای باغداران بسیار حائز اهمیت می باشد، چراکه پیدا کردن زمان دقیق آن و مشخص نمودن حالت فیزیولوژیکی درخت برای برخی بیماری ها و کنترل آنها مهم است.
   زمان توم جوانه ها درخت انار اواسط فروردین ماه میباشد و نوک قرمز مرحله بعد از تورم جوانه تلقی می شود.

   • تاریخ ایجاد: 8 فروردین 1396 - 20:10
   • نویسنده : انارصاحبی