پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

ترک خوردن انار

    • علاوه بر نوسانات دمای شب و روز، بادهای پاییزی، دوره آبیاری و نا منظم بودن دوره آبیاری، میزان رطوبت باغ و کمبود عناصر غذایی و زمان دقیق چیدن میوه ،نیز از دیگر مواردی هستند که منجر به بروز پدیده ترک‌خوردگی انار می‌شود. در واقع باغ‌دار چند روز قبل از برداشت آبیاری را قطع می‌کند تا پوست میوه خشک شود، اما یک بارش نابه‌هنگام باران موجب جذب آب توسط دانه‌ها، انبساط آن‌ها و در نتیجه ترکیدگی میوه می‌شود. وجود واریته ی حساس و واریته های شیرین و همچنین میزان ترکیدگی در خاک های شور زیاد است.

      • تاریخ ایجاد: 29 آذر 1395 - 13:12
      • نویسنده : انارصاحبی