پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

بیماری های قارچی انار

  •   برای کنترل بیماری قارچی پوسیدگی میوه انار به باغداران توصیه می شود: بعد از […]

   • تاریخ ایجاد: 12 تیر 1398 - 13:29
   • نویسنده : انارصاحبی
  • اگر چه درخت انار در تابستان برای تولید بهترین محصول به آبیاری تکمیلی نیاز دارد […]

   • تاریخ ایجاد: 17 دی 1395 - 10:00
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بیماریهای انار اغلب توسط طیفی از قارچ ها و باکتری ها بوجود می آیند، و باعث هدر رفت سرمایه ، کم شدن ارزش تغذیه ایی و تلفات پس از برداشت در یک زنجیره ارزشمند (منظور تولید محصول انار می باشد. مترجم) می شود. عوامل بیمارگر معمول پس از برداشت برای میوه انار شامل بوترینیس سینرا، آلترنار یا آلترناتا، پنی سیلیوم ایمپیلیکاتوم، کونیلاگراناتی و آسپرژیلوس نیگر می باشد . بیماری های باکتریایی مهم انار شامل بلایت باکتریایی است که توسط زانتوموناس آگزانوپوریس سویه بیمارگر پونیکا است کاربرد قارچ کش ها در مزرعه جهت کنترل بیمارگرهایی که میوه را در طول دوره رشد آلوده می کنند ضروری است.

   • تاریخ ایجاد: 25 آبان 1395 - 16:20
   • نویسنده : انارصاحبی