پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفت مزارع

    • زمانى که مرکبات کالیفرنیا آفت زده شده و این صنعت در خطر نابودى بود. کشاورزان کالیفرنیایى براى مهار آفات از استرالیا حشره ای وارد کردند .. حشره ای که در خوردن آفت ها سیری ناپذیر است!! برای آشنایی با این حشره حتماً این مطلب را دنبال کنید..

      • تاریخ ایجاد: 18 فروردین 1396 - 12:06
      • نویسنده : انارصاحبی